top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope bylinkovysvet.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: Winalot, s. r. o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, Revúca 050 01, Tel.0911 472 117, e-mail: info@bylinkovysvet.sk .

Kupujúci je spotrebiteľ, tj fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozsk á 32 , PO Box 5 820 07 Bratislava 27.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa vykonáva za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy vykonáva potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci  je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie ukazujú v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky a náklady na dodanie tovaru.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar špecifické, ktoré sú uvedené pri kompletizáciách objednávok.

Požiadavka objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkcii, platí, že predávajúci dodáva kupujúcicemu tovar do 30 dní, zvyčajne však do 2 - 5 pracovných dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určené tretia osoba (s iným dopravcom) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodajú osobitne, okamih prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamih prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamih prevzatia prvého dodaného tovaru.

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar si objednal inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné splniť nižšie uvedené podmienky:

a) Odoslať zoznam (najlepšie e-mailom na adresu info@bylinkovysvet.sk) s textom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo: …………… .. Dátum a podpis.
b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
c) Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho, ktorý musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nemusí byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný, spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Neposielajte tovar na dobierku, inak nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených príležitostí má predajné právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý naspäť.
d) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar zašleme prevodom na účet, a to až do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru. V hotovosti či šekom peniaze neuhradzujeme.
e) V prípade nesplnenia povinnosti z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Predchádzajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúci so žiadosťou o opravu (e-mailom na i nfo@bylinkovysvet.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sa predáva vybaviť jeho reklamácia alebo ak sa vyžaduje, aby nedošlo k porušeniu jeho spotrebiteľských práv . Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietol alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo uvedené v návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporného subjektu ďalšie riešenie sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Zz ARS subjekty sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Zz Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže byť odberateľom spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Zz

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívne riešenie sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie môže využívať len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba sporenia medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré zahŕňajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatkov za začatie iného riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci (v prípade, že je fyzická osoba) oznámia predávajúcim svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail.

Kupujúci (v prípade, že je právnická osoba alebo podnikateľ), informuje predávajúcim svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predchádzajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúvaní iba osobných údajov na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorá prebieha pri uzatváraní s kupujúcim vytváraním objednávok v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na webovej stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť použité na účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytované tretím stranám - doručovacím spoločenstvom (kuriérom).

Predchádzajúce môžu spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie noviniek alebo e-mailových správ, zľavy, akcie a pod.), A to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne začiatočnícki politici pri registrácii v e-shope a / alebo pri odoslaní objednávok. Pre tento účel predávajúci spracúvajúce údaje, ktoré sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže kupujúci uskutočniť ďalšie odvolanie napríklad odoslať správy na e-mailovú adresu, ktorá slúži na to, aby ste sa prihlásili k odberu noviniek. Osobné údaje použité na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Marketingový informačný systém predávajúci je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci odpredať žiadosť:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,

 • informácie o spracúvaní osobných údajov,

 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,

 • oprava alebo likvidácia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidácia osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujú všetky osobné údaje, môžu byť kupujúci ďalej o ich vrátení; likvidácia jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracúvanie osobných údajov kupujúceho, o ktorých požiadavkách, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadosti o ich likvidáciu,

 • využívanie osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku

 • alebo poskytnutie osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžu obsahovať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže byť pripravený na vybavenie kupujúceho malé dátové súbory - cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovať údaje o činnosti a nastavenia (napr. Prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúci používa súbory cookie na zapamätanie a užívateľské nastavenia kupujúceho a nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže obsahovať všetky súbory cookie uložené v jeho zariadeniach vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne pripravený manuálne upravený niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Informácia o ochrane osobných údajov na webe podľa súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je, aby vám pomohli najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách a našich obchodných partneroch. Podpora cieľa je určená časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej podobe. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhadzujú vaše potrebné potreby.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe bezpečnostných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska hľadania informácií. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky k vám poskytujúcim súhlas, pošlite e-mail na: info@bylinkovysvet.sk

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?

 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

 5. Prečo k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

 7. Kto sú naši obchodní partneri?

 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správne osobné údaje je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: BM classic sro Prvého slovenského gymnázia 535/24, Revúca 050 01

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomôžu určiť ponuku produktov a služieb, ktoré vám pomôžu prekonať a splniť vaše potreby.

■ Základné identifikačné údaje - meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje - štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,

zamestnaní, niekoľko detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb - aké služby ste mali u nás v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefónnych hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje - geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získať priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzajú v klientskej zmluve, prípadne ich uvádzajú na ďalšie dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež prichádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a dôkazov, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje môžu tiež prichádzať od tretích osôb, ktoré sú nimi oprávnené liečiť.

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžu byť poskytnuté elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ odosielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom elektronickej klientskej zóny, písomnou formou alebo prostredníctvom telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom upraviť obchodnú ponuku jednotlivých individuálnych potrieb,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytuje na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať jednotlivé ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez tohto poskytnutia súhlasu vám poskytnú jednotlivé ponuky produktov a služieb nemôžeme vykonať.

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť vám pomáha meniť individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používajú automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho, čo vám posielame, individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomáha vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť ďalšie konanie a podľa toho upraviť naše produkty a služby.

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na ďalších 10 rokov od ukončenia príslušného zmluvného vzťahu alebo do okamihu, keď váš súhlas odvolať.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientskou spoločnosťou, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do okamihu, keď ho odvolať.

Po takomto čase budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdali osobné údaje našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako chránia pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvárajú s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:

Winalot, sro
Martin Baňas

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu byť použité tieto údaje prístupom aj k ďalším subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad, ktoré môžu byť externou spoločnosťou, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadiaci chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedeným sprostredkovateľom máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplná samozrejmosť. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovedné osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategóriu príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnené správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako začne k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj práve na informácie o vašich právach, o práve hovorí sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdrojoch osobných údajov, informácie o tom, či dôjde k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresa bydliska? Prosím, informujte nás o tom a moje osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš príkaz vymazať. Každá takáto žiadosť podlieha individuálnym hodnotám, pretože aj spoločnosť Winalot, s. r. o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si svoje osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určeného subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, fungujú s nami a požiadajú nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S cieľom podnetu alebo sťažnosti týkajúcej sa spracúvania osobných údajov môžete kedykoľvek prejsť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť na stránke e-shopu, a to poslaním e-mailu na adresu: info@bylinkovysvet.sk alebo písomnou žiadosťou o zaslanie na adresu majiteľa e-shopu: Martin Baňas Winalot, s. r. o. Prvé slovenské gymnázia 535/24, Revúca 050 01

Všetky informácie a vyjadrenie k právu, ktoré uplatňujú, poskytujeme zadarmo.

Za aký čas môžete zistiť odpoveď spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytujú, čo najskôr, najskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby ako vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžete túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedených dôvodov, vás budeme informovať.

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete rozhodnúť odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu s článkom?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresa bydliska a dátum narodenia, aby sme vás poznali.

■ Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo ak chcete zachovať posielanie ponúkaných vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktoré chcete alebo chcete povoliť, aby ste ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžete odvolať poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali vykonať odvolanie riadneho záznamu. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■ Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu majiteľa e-shopu.

bottom of page